Potencjalni Promotorzy

  1. Zostań Promotorem 
    Proszę wypełnić formularz z proponowanymi tematami badawczymi dla doktorantów, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2021/2022, do 31 maja 2021.

Formularz dostępny poniżej:

Research topic submission form for the 6 semester doctoral programme in English

Rekomendujemy zapoznanie się z Zasady zgłaszania tematów badawczych 2021 2022: Rules for submitting research topics 2021 2022

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać w odpowiednich miejscach, zeskanować i przesłać drogą elektroniczną do dnia 31 maja 2021 roku.
na adres:
w dyscyplinie nauki medyczne: rekrutacja.nmedyczne@cm-uj.krakow.pl
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne: rekrutacja.nfarmaceutyczne@cm-uj.krakow.pl
w dyscyplinie nauki o zdrowiu: rekrutacja.nozdrowiu@cm-uj.krakow.pl

w treści e-maila należy przesłać nazwę proponowanego tematu badawczego.

2. Kto może zostać Promotorem (w interdyscyplinarnym programie doktorskim w języku angielskim)
1. Promotorem w Szkole może być osoba zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o przynależności w wymiarze co najmniej 75% do jednej z dyscyplin Szkoły właściwej dla prowadzonego programu doktorskiego, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora.
2. Promotorem może być osoba niespełniająca warunków określonych w pkt. 1, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada właściwej dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
3. Promotorem, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły, może być osoba niespełniająca warunków określonych w pkt. 1, posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o przynależności w wymiarze co najmniej 25% do jednej z dyscyplin Szkoły właściwej dla prowadzonego programu doktorskiego, oraz która przedstawiła zgodę osoby spełniającej warunki określone w pkt. 1 na podjęcie się funkcji drugiego promotora.
4. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej lub sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji w postępowaniu o nadaniu stopnia doktora.

Doctorate for the future

Wielkość fontu
Kontrast