2020/2021

  • Rekrutacja krok po kroku

Pierwszy krok – pobierz formularz dorobku naukowego załącznik nr 1,

– wypełnij punkty I i II prześlij do weryfikacji na adres Biblioteki Medycznej informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl w terminie do 17.08.2020  (w razie pytań skontaktuj się z Biblioteką Medyczną telefonicznie 12 657-23-10 lub na powyższy e-mail),

– następnie uzupełnij formularz dorobku naukowego w punktach III, IV, V,

– wypełniony formularz podpisz i wydrukuj,

– wprowadź formularz do systemu IRK (patrz drugi krok)

 

Drugi krok – zarejestruj się w systemie IRK www.irk.uj.edu.pl w terminie od 17.08.2020 od godz. 12.00 do 4.09.2020,

– uzupełnij wymagane informacje,

– wprowadź zdjęcie do przyszłej legitymacji,

– wybierz z listy temat badawczy  (przed podjęciem decyzji o wyborze tematu badawczego wskazany jest kontakt z potencjalnym promotorem zgłaszającym dany temat badawczy w celu przedstawienia swojej kandydatury)  

Lista rankingowa po I etapie rekrutacji będzie ogłoszona w dniu 11.09.2020 r.

 

Trzeci krok – rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w terminach 15-17.09.2020, o terminie rozmowy zostaniesz poinformowany przez system IRK.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie składała się z dwóch części obejmujących:

1.zainteresowania badawcze kandydata(ki) i dotychczasowe osiągnięcia naukowe (ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej przez kandydata(kę) (slajdy), maksymalnie 5 minut),

2.ocenę kompetencji merytorycznych: rozmowa prowadzona w języku polskim na podstawie wybranego przez kandydata(kę) jednego z pięciu wskazanych wcześniej przez komisję rekrutacyjną artykułów naukowych anglojęzycznych w dyscyplinie danego programu doktorskiego.

 

Czwarty krok – jeśli przeszedłeś przez oba etapy rekrutacji otrzymasz informację z systemu IRK o konieczności dokonania wpisu do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ w terminie 22.09.2020 a 25.09.2020 r.

Zanim złożysz dokumenty w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu uzupełnij w systemie IRK:

– dane dotyczące dyplomu (jeśli nie zrobiłeś tego przy rejestracji),

– jeśli wcześniej nie wczytałeś zdjęcia do legitymacji to jest ostatni moment,

– uzupełnij formularz dotyczący zgody na przekazywanie danych osobowych do MPK S.A.   

Następnie złóż dokumenty w ww. terminie w siedzibie Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

 

Uwaga! Zaświadczenia o podjęciu kształcenia w Szkole Doktorskiej celem przedstawienia pracodawcom wystawiane będą na wniosek osoby podejmującej kształcenie w Szkole Doktorskiej począwszy od dnia 01.10.2020 roku.  Zaświadczenia wydawane są wyłącznie w formie pisemnej w biurze Szkoły.

W przypadku, gdy kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu posiada dokumenty w języku innym niż polski, do każdego składanego dokumentu, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.  Przez tłumaczenie poświadczone na język polski rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości  lub,
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

W przypadku osób o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, wymagane jest dostarczenie dwóch opinii potwierdzających wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanych przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

Wielkość fontu
Kontrast