Ubezpieczenia ZUS

Od roku 2019/2020 doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. 

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

 

Rodzaj ubezpieczenia:

Wysokość składki w %:

Sposób finansowania:

 emerytalne

19,52 %

 9,76 % – doktorant, 9,76 % – uczelnia

 rentowe

 8 %

1,5% – doktorant, 6,5 % – uczelnia

 wypadkowe

1,67 %

składka wypadkowa jest w całości finansowana przez uczelnię

 chorobowe

2,45 %

2,45 % – składka w całości finansowana przez doktoranta

 zdrowotne

 9 %

9 % – składka opłacana przez uczelnię, finansowana z budżetu państwa

 

Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie podlegają temu  ubezpieczeniu z innego tytułu i nie maja statusu członka rodziny.

Ubezpieczenie zdrowotne trwa od dnia złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej lub skreślenia z listy doktorantów.

Doktorant zgłoszony przez UJ CM do ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązany niezwłocznie poinformować biuro szkoły doktorskiej o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast