Zasady zgłaszania beneficjentów grantów i międzynarodowych projektów badawczych

Zasady zgłaszania beneficjentów grantów i międzynarodowych projektów badawczych, których stroną umowy jest Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, zobowiązujących wyłonionego w drodze konkursu beneficjenta do uczestniczenia w programie doktorskim, bez konieczności przystępowania kandydata(ki) do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego

1. Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych przy spełnieniu następujących warunków:
a) Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest stroną umowy,
b) grant/projekt zobowiązuje beneficjenta do uczestniczenia w programie doktorskim,
status beneficjenta uzyskany został w postępowaniu konkursowym, jest podstawą przyznania kandydatowi(ce) miejsca w programie doktorskim bez konieczności przystępowania kandydata(ki) do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata(ki) wymogów formalnych udziału w rekrutacji.

2. Procedura przyznania miejsca zostaje wszczęta na wniosek kierownika grantu/projektu, w którym beneficjent jest zatrudniony, skierowany do Dyrektora Szkoły Doktorskiej za pośrednictwem kierownika odpowiedniego programu doktorskiego.

3. Dokumentacja zgłoszenia beneficjenta obejmuje:
a) dane osobowe beneficjenta (imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia, adres mailowy, telefon kontaktowy),
b) dane osobowe kierownika grantu/projektu (imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, rok uzyskania stopnia naukowego doktora, miejsce zatrudnienia, adres mailowy, telefon kontaktowy),
c) dane osobowe promotora beneficjenta w projekcie, jeśli taki został już określony w umowie grantu (imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, rok uzyskania stopnia naukowego doktora, miejsce zatrudnienia, adres mailowy, telefon kontaktowy),
d) nazwę grantu/projektu i numer umowy podpisanej przez UJ/UJ CM,
e) kopię umowy z zaznaczeniem paragrafów/punktów zobowiązujących beneficjenta do podjęcia nauki w szkole doktorskiej,
f) oświadczenie kierownika grantu o przeprowadzeniu procedury konkursowej wraz z jej krótkim opisem.

4. Zgłoszenie beneficjenta następuje do kierownika programu doktorskiego najpóźniej do 30 czerwca.

5. Kierownik programu doktorskiego dokonuje weryfikacji zgodności dyscypliny z tematyką grantu oraz kompletności dokumentacji i przekazuje całość dokumentacji do Dyrektora Szkoły Doktorskiej najpóźniej do 3 lipca.

6. Dyrektor Szkoły Doktorskiej wydaje ostateczną decyzję po uzyskaniu opinii Rady Szkoły Doktorskiej do 12 lipca.

Doctorate for the future