Specjalny tryb konkursowy

Warunkiem uruchomienia specjalnego trybu konkursowego jest uwzględnienie
w budżecie projektu/grantu środków w wysokości 170 tys. na wypłatę stypendium dla doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz zapewnienie warunków do realizacji projektu i kształcenia w 4-letnim programie realizowanym przez Szkołę Doktorską.

 1.  Kierownik projektu/grantu zwraca się do Dyrektora Szkoły Doktorskiej z prośbą o uruchomienie naboru w trybie specjalnym, wskazując na specyficzne warunki/ograniczenia narzucane przez instytucję finansującą oraz przedstawiając deklarację posiadania odpowiednich zasobów (czasowych i finansowych). Wniosek podlega weryfikacji przez Dział Nauki w zakresie warunków projektu.
 2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej przekazuje Kierownikowi projektu zgodę na uruchomienie naboru – wydaje komunikat o uruchomieniu naboru w trybie specjalnym do konkretnego projektu, określając procedurę zgodnie z którą nabór będzie prowadzony:
 • wskazując, że w składzie komisji konkursowej musi się znaleźć przedstawiciel Rady Szkoły Doktorskiej – Kierownik projektu może wskazać preferowanego kandydata spośród przedstawicieli Rady – np. biorąc pod uwagę specjalizację bliską tematyce projektu; decydujący głos w sprawie wyboru kandydata ma Kierownik projektu
 • weryfikacja środków finansowych i czasu (4 lata) zagwarantowanego na kształcenie w Szkole i przygotowanie rozprawy doktorskiej
 • zastrzeżenie dotyczące unikania ewentualnego konfliktu interesów
  w procedurze konkursowej (par. 3 pkt 9 uchwały Senatu)
 1. Kierownik projektu ogłasza nabór (BIP, strona www NCN)
 2. Kierownik projektu przedstawia proponowany skład komisji konkursowej kierownikowi podmiotu – Pełnomocnikowi Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej (kierownik projektu, przedstawiciel Rady Szkoły oraz 1 dodatkowo osoba lub skład komisji zgodny z wymogami instytucji finansującej) oraz zwraca się z prośbą o jej powołanie.
 3. Kierownik podmiotu – Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej – zatwierdza skład komisji konkursowej i powołuje jej członków
 4. Po zakończeniu konkursu, Kierownik projektu informuje Kierownika podmiotu i Dyrektora Szkoły Doktorskiej o jego rozstrzygnięciu.
 5. Kandydaci przyjęci do Szkoły Doktorskiej w ramach ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego rozpoczynają kształcenie od początku najbliższego semestru po zakończeniu tego postępowania, chyba, że Dyrektor Szkoły Doktorskiej w uzasadnionych przypadkach określi wcześniejszą datę rozpoczęcia kształcenia.

Limit zgłaszania maksymalnie jednego tematu badawczego do danego programu doktorskiego dotyczy wyłącznie rekrutacji w zwykłym trybie konkursowym. Dla rekrutacji w specjalnym trybie konkursowym, gdy stypendium doktoranckie jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych, liczba rekrutowanych doktorantów powinna odpowiadać liczbie przewidzianej w programie finansowanym ze źródeł zewnętrznych, a kierownik projektu może być promotorem więcej niż 1 doktoranta w danym programie doktorskim.

Nabór doktorantów do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  w specjalnym trybie konkursowym odbywa się w ciągu całego roku akademickiego.

Doctorate for the future