Zatrudnienie doktoranta-Ustawa 2.0

Zatrudnienie doktoranta według przepisów Ustawy 2.0

 

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy informacje dotyczące aktualnych regulacji prawnych w zakresie zatrudnienia doktoranta pobierającego stypendium w Szkole Doktorskiej,  zgodnie z zapisem  art.209 ust.10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 209 ust. 10

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

    Art. 119 ust. 2  (…) zatrudnienia nauczyciela akademickiego:

    (…)

    2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;

    3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:

  1. a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  2. b) przez inny podmiot przyznający grant.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż prowadzenie zajęć dydaktycznych lub współprowadzenie zajęć przez doktoranta możliwe jest w przypadku : odbywania praktyki zawodowej (60 godzin dydaktycznych zrealizowanych do końca III roku) więcej informacji na stronie Szkoły https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/praktyka-zawodowa-2/  lub w formie wolontariatu.


                   

Doctorate for the future