Ubezpieczenia ZUS

Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych 2023 r

W 2023 roku zmieniły się ogólnopolskie przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów. Zmiany dotyczą wszystkich doktorantów, których do tej pory do ubezpieczenia zgłaszał UJ (a państwo opłacało składki), zarówno obecnych jak i nowych, niezależnie od momentu rozpoczęcia kształcenia, w tym także tych na “przedłużeniu”. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Nowe regulacje wynikają ze zmiany przepisów przez Sejm RP i obowiązują we wszystkich uniwersytetach publicznych w Polsce. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dołożyła wszelkich starań, aby ustalić prawidłowe interpretacje obecnego stanu prawnego i wyjaśnić je w przystępny sposób. Jadnak obowiązek ustalenia stanu faktycznego spoczywa na doktorancie.

Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2023.

Poniżej wyjaśniamy jak będzie wyglądał status ubezpieczeniowy doktoranta, zależnie od jego sytuacji życiowej:

 

 

 

 

Od roku 2019/2020 doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. 

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

 

Rodzaj ubezpieczenia:

Wysokość składki w %:

Sposób finansowania:

 emerytalne

19,52 %

 9,76 % – doktorant, 9,76 % – uczelnia

 rentowe

 8 %

1,5% – doktorant, 6,5 % – uczelnia

 wypadkowe

1,67 %

składka wypadkowa jest w całości finansowana przez uczelnię

 chorobowe

2,45 %

2,45 % – składka w całości finansowana przez doktoranta

 zdrowotne

 9 %

9 % – składka opłacana przez uczelnię, finansowana z budżetu państwa

 

Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie podlegają temu  ubezpieczeniu z innego tytułu i nie maja statusu członka rodziny.

Ubezpieczenie zdrowotne trwa od dnia złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej lub skreślenia z listy doktorantów.

Doktorant zgłoszony przez UJ CM do ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązany niezwłocznie poinformować biuro szkoły doktorskiej o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. 

 

Ubezpieczenie zdrowotne

JEŻELI UKOŃCZYŁEŚ 26 LAT i nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego m. in. nie jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej, nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiadasz małżonka, który ma własny tytuł do ubezpieczenia, powinieneś do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na Uczelni.

JEŻELI JESTEŚ CUDZOZIEMCEM możesz skorzystać z ubezpieczenia przez Uczelnię. Jak je uzyskać?

  • Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

Jeżeli posiadasz ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną w kraju UE lub EFTA, to posiadasz również ubezpieczenie na terenie Polski. Kartę można wyrobić jeszcze przed wyjazdem z kraju na studia do Polski.

Jeśli nie posiadasz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, twój rodzic powinien zarejestrować cię do swojego ubezpieczenia jako członka rodziny. Kartę można wyrobić w kraju zgłoszenia.

Jeśli rodzic nie może cię zarejestrować do swojego ubezpieczenia, możesz złożyć wniosek o ubezpieczenie na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Pamiętaj, że o ubezpieczenie z Uczelni możesz ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie masz możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia jako członek rodziny w swoim kraju!

Uwaga!

Karta EKUZ daje Ci prawo do leczenia tylko w przypadku nagłej choroby.

Jeśli cierpisz na choroby przewlekłe i chcesz kontynuować leczenie, które rozpocząłeś przed przyjazdem do Polski, musisz zarejestrować w NFZ odpowiedni formularz uzyskany w swoim kraju. Dokument z serii S lub E, w zależności od sytuacji, daje Ci prawo do leczenia w znacznie szerszym zakresie niż karta EKUZ. Lekarz nie będzie oceniał, czy leczenie jest konieczne przed twoim powrotem do kraju. 

Pamiętaj również, że nie można posiadać karty EHIC w więcej niż jednym kraju UE\EFTA na raz. Nie można również posiadać zdublowanego ubezpieczenia zdrowotnego, które uprawnia do wydania karty EHIC.

  • Doktoranci posiadający Kartę Polaka lub inny dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego

Osoby z tej grupy, mogą zostać bezpłatnie zgłoszone do ubezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka nie są nadawane automatycznie. Aby z nich skorzystać należy zgłosić się do ubezpieczenia na uczelni.

  • Pozostali doktoranci

W tym przypadku można: 

  1. Wykupić komercyjną polisę ubezpieczeniową.

Suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej powinna wynosić 30 tys. euro i obejmować koszty leczenia szpitalnego w Polsce. Okres ubezpieczenia nie może być dłuższy, niż liczba dni pobytu za granicą, np. nieakceptowana jest polisa zawarta na dwa lata, a pozwalająca tylko na 365 dni pobytu w Polsce, albo zawarta na rok, ale pozwalająca na 90 dni pobytu w Polsce.

Jeżeli polisa została zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski (w przypadku, gdy studia są prowadzone w języku angielskim).

Kopię polisy wraz z oryginałem do wglądu należy dostarczyć do dziekanatu.      

  1. Podpisać umowę z NFZ i samodzielnie wpłacać składki do ZUS.

Zgłoś się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Krakowie i podpisz umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym (ul. Wadowicka 8W).

Następnie udaj się do dowolnego Oddziału ZUS i zarejestruj w nim umowę z NFZ.Dopiero ten krok potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. ZUS podaje numer konta, na które student jest zobligowany przekazywać składki co miesiąc.Potwierdzeniem ubezpieczenia jest umowa z NFZ wraz z drukiem ZUS ZZA oraz potwierdzenie opłaty ostatniej składki. 

Uwaga!

Ubezpieczenie w NFZ nie może zostać zdublowane. W przypadku nabycia innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ np.: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie (w przypadku osób po 26 roku życia), zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, obowiązkowe ubezpieczenie przy pracującym małżonku/małżonce ten fakt należy bezwzględnie zgłosić na Uczelni. 

Pismo okólne nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: zasad ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Doctorate for the future