O PROJEKCIE_GŁÓWNE ZADANIA

O Programie

Celem głównym Programu STER  jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.
Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

 •  doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni;
 • zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
 • rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
 • wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
 • pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
 • wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej, a także zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;
 • realizacja przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.
 • Jakie działania są objęte programem?
 •  działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów
 • wypłata stypendiów NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree
 • wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów w wymiarze od 1 do 10 miesięcy, realizujących kształcenie w szkole doktorskiej
 • rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”
 • działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich
 • działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem.

O Projekcie – FutureDocDoctorate for the Future with the Jagiellonian University Doctoral Schools.

Projekt realizowany jest przez cztery Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych, Szkołę Doktorską Nauk Społecznych, Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Liderem projektu jest SDNH, a kierownikiem projektu – dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ, dyrektor SDNH. 

Z ramienia SDNMiNoZ – kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Magdalena Strus, dyrektor SDNMiNoZ.

Okres realizacji projektu: 4.01.2021 – 31.12.2023

Zadania w jakie zaangażowana jest SDNMiNoZ:

 1. Dopłata do stypendiów dla najlepszych doktornatów wyłonionych w drodze rekrutacji
 2. Szkoły Letnie
 3. Staże zagraniczne – mobilność międzynarodowa doktorantów
 4. Zdalne moduły metodologiczne (zdalne prowadzenie wykładów, fakultetów, szkoleń)
 5. Działania promocyjne – działania związane z pozyskiwaniem doktorantów zagranicznych
 6. Szkolenie promotorów krajowych – podnoszenie kompetencji w zakresie opieki promotorskiej, kształcenia oraz rozowju naukowego doktornatów we współpracy z promotrami
 7. Wizyta naukowców/promotorów zagranicznych (uczestniczących w procesie kształcenia oraz wspraciu merytorycznym działalności szkół doktorskich w procesie rekrutacji i ewaluacji)
 8. Wspólne programy doktorskie
 9.  Wizyty laureatów Nagrody Nobla (nominowanych do nagrody)
 10. Zarządzanie merytoryczne projektem

 

Doctorate for the future