Nabór w trybie specjalnym_oferty

I. 

Zakład Technologii i Biotechnologii Leków (Wydział Farmaceutyczny) oraz Zakład Patofizjologii (Wydział Lekarski) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ogłaszają konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty, realizowanego w ramach programu POBqLife IDUB

Nazwa jednostki: Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych (Wydział Farmaceutyczny) oraz Katedra Patofizjologii (Wydział Lekarski) Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Nazwa stanowiska: Doktorant- Stypendysta (realizowany w ramach konkursu: Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM)

Kandydat rekrutowany jest do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do 3-letniego interdyscyplinarnego programu doktorskiego prowadzonego w języku angielskim (Interdisciplinary PhD Programme in Medical and Health Sciences)

Tytuł projektu: Wzajemne oddziaływanie jelitowych układów dopaminergicznego i renina- angiotensyna w regulacji przepuszczalności nabłonka jelitowego – szlaki metaboliczne i implikacje farmakologiczne

 Wymagania:
– tytuł magistra biotechnologii, biofizyki, medycyny, farmacji, albo dziedziny pokrewnej, uzyskany maksymalnie w ciągu ostatnich trzech latach przed ogłoszeniem naboru,
– doświadczenie i zainteresowanie naukowe w zakresie biologii molekularnej, hodowli komórkowej i mikroskopii (potwierdzone ukończonymi kursami i listą publikacji),
– motywacja do prowadzenia prac badawczych,
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych,
– umiejętność pracy zespołowej.

 Opis zadań:
Udział w doświadczeniach in vitro: hodowla komórek Caco-2 oraz organoidów jelitowych, oznaczenia metodą Western blot, izolacja całkowitego RNA, projektowanie starterów, wykonanie reakcji real time RT-PCR, barwienia immunohistochemiczne, analiza danych, przygotowanie wykresów i publikacji, udział w konferencjach międzynarodowych i krótkoterminowych wyjazdach badawczych za granicą.

 Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:
A. osiągnięcia naukowe (0-100 pkt)
a) publikacje naukowe (0-50 pkt; 10 pkt za publikację z IF, 3 pkt za publikację bez IF),
b) staże zagraniczne (0-10 pkt; 5 pkt za jeden ośrodek),
c) zjazdy naukowe (0-10 pkt; 1 pkt za udział bierny, 2 pkt za udział czynny),
d) uzyskane granty badawcze (0-15 pkt, 5 pkt za każdy),
e) uzyskane granty konferencyjne – tzw. „travel grants” (0-10 pkt; 2 pkt za jeden grant),
f) inne formy aktywności naukowej nie ujęte w powyższych kategoriach, np. członkostwo w Editorial Board czasopisma naukowego, recenzowanie publikacji naukowych (0-5 pkt; 1 pkt za po-jedynczą aktywność),
B. autoprezentacja – ustna prezentacja w języku angielskim dotycząca dotychczasowej pracy ba-dawczej i doświadczenia naukowego poprzedzająca rozmowę kwalifikacyjną (0-20 pkt),
C. rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (0-80 pkt).
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

 Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego
A. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od oceny osiągnięć naukowych.
Osoby, które otrzymały 0 (zero) punktów za ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych nie biorą udziału w dalszej kwalifikacji i na ostatecznej liście rankingowej ich wynik kwalifikacji równa się 0 (zero) punktów.
B. Kandydat przedstawia ustną prezentację w języku angielskim, dotyczącą dotychczasowej pracy badawczej i doświadczenia naukowego poprzedzająca rozmowę kwalifikacyjną.
C. Z kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, w trakcie której oceniany jest poziom przygotowania kandydata do rozpoczęcia studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych, w szczególności:
– znajomość dziedziny wiedzy, w której kandydat zamierza prowadzić badania naukowe,
– umiejętność zaprezentowania koncepcji badań naukowych, obejmująca zaplanowanie metodologii badań wraz z analizą wyników,
– znajomość metod popularyzacji wyników pracy badawczej,
– znajomość języka angielskiego.

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, nie biorą udziału w dalszej kwalifikacji i na ostatecznej liście rankingowej ich wynik kwalifikacji równa się 0 (zero) punktów.
Wynik kwalifikacji kandydata to suma punktów uzyskanych przez niego w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu zostanie przyjęty jeden kandydat, który uzyska czołowe miejsce na liście rankingowej. Komisja konkursowa ustala minimalną liczbą punktów niezbędną do zakwalifikowania kandydata do przyjęcia, nie mniejszą niż 50 punktów.

 Wymagane dokumenty (składane w języku polskim lub angielskim):
– list motywacyjny
– życiorys
– kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
– lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, grantów
– dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych jak w załączeniu zgoda na przetwarzanie danych

 Termin składania ofert: (wymaganych dokumentów – w wersji elektronicznej)do 30.07.2021
 Termin autoprezentacji wraz z rozmową kwalifikacyjną 30-31.08.2021
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 02.09.2021
 Termin przyjmowania wymaganych dokumentów w wersji papierowej 15.09.2021

Wpisy na program do SDNMiNoZ będą prowadzone od dnia 27 września 2021

 Forma składania ofert: email: krzysztof.m.gil@uj.edu.pl

 

II. 

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego „Wpływ farmakologicznej modulacji metabolizmu komórkowego na przebieg zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim” w ramach programu POB qLife IDUB

Nazwa jednostki: Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Pediatrii (Wydział Lekarski) Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Kandydat rekrutowany jest do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do 3-letniegointerdyscyplinarnego programu doktorskiego prowadzonego w języku angielskim (Inter-disciplinary PhD Programme in Medical and Health Sciences)

Nazwa stanowiska: Doktorant (realizowany w ramach konkursu: Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM)

Tytuł projektu: Wpływ farmakologicznej modulacji metabolizmu komórkowego na przebieg zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim

Profil kandydata:
– tytuł magistra biologii, biotechnologii, biofizyki, medycyny, farmacji, albo dziedziny pokrewnej

– bardzo dobra znajomość tematyki procesów zapalnych i zwłóknieniowych

– doświadczenie i zainteresowanie naukowe w zakresie biologii molekularnej, hodowli komórkowej i pracy na modelach zwierzęcych

– posiadane uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych

– motywacja do prowadzenia prac badawczych i umiejętność pracy zespołowej

Opis zadań:
Indukcja zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim, pobieranie organów, oznaczenia metodą Western blot, izolacja całkowitego RNA, wykonanie reakcji real time RT-PCR, barwienia immunohistochemiczne, analiza danych, przygotowanie wykresów i publikacji, udział w konferencjach międzynarodowych i krótkoterminowych wyjazdach badawczych za granicą.

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– życiorys
– kopia dyplomu ukończenia studiów
– lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, grantów
– dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)
zgoda na przetwarzanie danych
Informacja o wnioskodawcy

Termin składania ofert: 31.08.2021

Forma składania ofert: email: przemyslaw.blyszczuk@uj.edu.pl

Doctorate for the future