Nabór w trybie specjalnym_oferty

I. Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego „Aminokwasy wśród biomarkerów ciśnienia krwi – wnioskowanie przyczynowe z użyciem metod genetycznych, epidemiologicznych i molekularnych” w ramach grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki

Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi (Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum) oraz Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ogłaszają konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty, realizowany w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Nazwa jednostki: Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi (Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

Nazwa stanowiskaDoktorant-Stypendysta 

 

Wymagania:

 • Ukończone studia II-stopnia (magisterskie) z zakresu nauk biologicznych, biotechnologii lub pokrewnych w 2023 roku lub wcześniej
 • Aktywność naukowa udokumentowana udziałem w konferencjach i publikacjami
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z myszami laboratoryjnymi
 • Znajomość podstawowych technik hodowli komórkowych i biologii molekularnej
 • Doświadczenie w wykonywaniu pomiarów biochemicznych, technik elektroforetycznych, cytometrycznych
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dodatkowymi atutami będzie umiejętność analizy danych za pomocą dostępnego oprogramowania i narzędzi analitycznych (R, Image J, SPSS, GraphPad Prism)

 

Opis zadań:

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć realizacja zadań badawczych z planem badań jednostki, a zwłaszcza:

 • Prowadzenie hodowli i doświadczeń in vivo.
 • Prowadzenie hodowli linii komórkowych.
 • Izolacja białek, RNA z powierzonych próbek
 • Wykonanie analiz Western Blot
 • Analizy genetyczne kohort ludzkich
 • Terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań i poleceń kierownika grantu
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie tajemnicy służbowej
 • Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, oraz zasad bhp i p. poż.
 • Należytą dbałość o powierzone mienie.

 

Cel stypendium

Celem projektu, w ramach którego przewidziane jest stypendium, jest scharakteryzowanie specyficznych aminokwasów, które przyczyniają się do zmian poziomu ciśnienia krwi u ludzi. Projekt zawiera nowoczesne i kompleksowe metody z dziedziny epidemiologii, genomiki oraz biologii molekularnej. Zaproponowany plan badań zakłada analizy randomizacji Mendlowskiej wraz z badaniami obserwacyjnymi na dobrze dobranych, kilkuset tysięcznych kohortach ludzi. Co istotne, zidentyfikowane związki między poziomem aminokwasów a ciśnieniem krwi będą podlegać weryfikacji w badaniach laboratoryjnych na kulturach komórkowych oraz in vivo z użyciem mysiego modelu nadciśnienia indukowanego angiotensyną II.

 

Czas trwania

 48 miesięcy

Wymagane dokumenty (składane w języku polskim lub angielskim):

– list motywacyjny

– życiorys

– kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra

– dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,

– lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, grantów

– dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych jak w załączeniu (tu link z formularzem)

– informacja o wnioskodawcy (podpisany skan)

– oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)

 

Termin składania ofert: (wymaganych dokumentów – w wersji elektronicznej) – 10.05.2023 r.

Termin autoprezentacji wraz z rozmową kwalifikacyjną – 17.05.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone – 17.05.2023 – 18.05.2023

Termin przyjmowania wymaganych dokumentów w wersji papierowej: 31.07.2023 r.

Forma składania ofert: email: mateusz.siedlinski@uj.edu.pl

Wpisy na program do SDNMiNoZ będą prowadzone od dnia 26 września 2023

 

Doctorate for the future