Rekrutacja 2021/2022 – programy polskojęzyczne

 

 

 

Limit miejsc do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2021/2022:
 – w dyscyplinie nauki medyczne – 23 miejsc
 – w dyscyplinie nauki farmaceutyczne – 9 miejsc 
 – w dyscyplinie nauki o zdrowiu – 9 miejsc

 

Rekrutacja krok po kroku 2021

 Terminarz naboru Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM na rok akademicki 2021/2022

 Uchwała nr 4/I/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2021/2022

 Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji 2021 uchw nr 4 2021 zal 1 1

Załącznik nr 1 (lista grantów) – do szczegółowvch warunków i trybu rekrutacji 2021_uchwała 4/I/2021

procedura specjalnego trybu konkursowego zatwierdzony (1)

Zasady zgłaszania beneficjentów grantów (1)

 

 

 

W przypadku, gdy kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu posiada dokumenty w języku innym niż polski, do każdego składanego dokumentu, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.  Przez tłumaczenie poświadczone na język polski rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości  lub,
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

W przypadku osób o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, wymagane jest dostarczenie dwóch opinii potwierdzających wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanych przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

Doctorate for the future