Zasady zgłaszania tematów badawczych 2020/2021

Zasady tworzenia list tematów badawczych w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu

 1. Tematy badawcze zgłaszane mogą być przez:   
  a) osoby zatrudnione w UJ CM posiadające stopień naukowy dr habilitowanego lub tytuł profesora, które zadeklarowały przypisanie swojego dorobku naukowego do dyscypliny odpowiedniej dla programu doktorskiego, w którym zgłaszają propozycję tematu badawczego w co najmniej 75%;
  b) osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora nie spełniające warunków określonych w punkcie a, ale które zadeklarowały przypisanie swojego dorobku naukowego do dyscypliny odpowiedniej dla programu doktorskiego w co najmniej 25%, oraz które przedstawią zgodę osoby spełniającej kryteria wymienione w punkcie 1 a na podjęcie się funkcji drugiego promotora, po uzyskaniu akceptacji Rady Szkoły zgodnie z zapisami regulaminu szkoły;
  c) kandydatów, którzy planują realizację rozprawy doktorskiej pod opieką pracowników zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, z zastrzeżeniem zapisów regulaminu szkoły.
 2. Tematy projektów badawczych zgłaszanych przez osoby zainteresowane prowadzeniem doktoratów w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dotyczą dziedziny nauk medycznych odpowiednio w dyscyplinie:
  a) nauki medyczne, dla kandydatów starających się o przyjęcia na program w dyscyplinie nauki medyczne
  b) nauki farmaceutyczne, dla kandydatów starających się o przyjęcia na program
  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
  c) nauki o zdrowiu, dla kandydatów starających się o przyjęcia na program w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
 3. Osoby wymienione w punkcie pierwszym mogą zgłosić w danym roku akademickim tylko jeden temat badawczy.
 4. Tematy badawcze zgłaszane są do kierownika programu doktorskiego do dnia
  30 czerwca
 5. Dokumentacja zgłoszenia tematu badawczego (formularz określony w załączniku nr 1) obejmuje:
  1. dane osobowe: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, rok uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i/lub tytułu profesora, miejsce zatrudnienia, adres mailowy, telefon kontaktowy;
  2. dorobek naukowy: lista max 5 publikacji z ostatnich 3 lat kalendarzowych, sumaryczny Impact Factor oraz Indeks cytowań i Indeks Hirscha wg Web of Science Core Collection;
  3. liczbę wypromowanych doktorów;
  4. liczbę wypromowanych magistrów;
  5. proponowany, wstępny temat pracy naukowej wraz z krótkim opisem (max 250 słów);
  6. uzasadnienie zgodności tematu z dyscypliną odpowiednią dla programu doktorskiego (max 250 słów)
  7. przewidywane miejsce realizacji projektu;
  8. opis zadań dla doktoranta;
  9. wymagania i oczekiwania wobec doktoranta (wiedza, doświadczenie, specyficzne umiejętności, czasowa dyspozycyjność doktoranta (liczba godzin/tydz) w zakresie koniecznym do realizacji projektu);
  10. informację zgłaszającego temat badawczy czy proponowany projekt badawczy wymaga ponoszenia kosztów finansowych;
  11. w przypadku gdy proponowany projekt badawczy wymaga ponoszenia kosztów finansowych oświadczenie zgłaszającego o zapewnieniu finansowania projektu co najmniej w ciągu pierwszych dwóch lat prowadzenia projektu ze wskazaniem źródła finansowania lub oświadczenie (w przypadku osób wymienionych w punkcie 1 a i b)
   o wyrażeniu zgody na staranie się doktoranta o finansowanie tego tematu badawczego;
  12. deklarację zgłaszającego temat badawczy czy proponowany projekt badawczy wymaga samodzielnego wykonywania czynności medycznych przez doktoranta.
 6. Weryfikacji formalnej zgłoszenia pod kątem kompletności dokumentacji zgłoszenia dokonuje kierownik programu doktorskiego.
 7. Weryfikacji zgodności proponowanego tematu badawczego z dyscypliną dokonuje Komisja, w skład której wchodzi kierownik programu doktorskiego, co najmniej trzech pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego zaakceptowanych przez rady dyscyplin nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, przedstawiciel Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu reprezentujący dyscyplinę zgodną z programem doktorskim oraz doktorant powołany spośród członków Komisji Programowej. Członkowie Komisji podpisują oświadczenie
  o poufności.
 8. Kierownik programu przesyła zweryfikowaną przez Komisję listę oferowanych kandydatom tematów badawczych oraz listę tematów badawczych zgłoszonych przez kandydatów (punkt 1c) do Dyrektora Szkoły do dnia 12 Ostateczna lista oferowanych kandydatom/kandydatkom tematów badawczych uporządkowana jest w porządku alfabetycznym wg nazwiska osoby zgłaszającej propozycję tematu.
 9. Listę tematów badawczych oferowanych kandydatom/kandydatkom do Szkoły Doktorskiej oraz listę tematów badawczych zgłoszonych przez kandydatów (punkt 1c) zatwierdza i ogłasza Dyrektor Szkoły Doktorskiej w terminie do dnia 15 lipca.

 

 

Doctorate for the future