Stypendia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art. 209. ust. 1 doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

  1. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

      2. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa
  • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa

      3. Stypendium wypłaca uczelnia, również w czasie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego (wysokość obliczana w oparciu o przepisy dotyczące ustalania zasiłku       

       macierzyńskiego).

      4. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej.

        Instrukcja składania wniosku. Aby otrzymać zwiększone stypendium w tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności należy niezwłocznie po wpisaniu do Szkoły i  aktywowaniu konta w domenie uj.edu.pl: 

        – przesłać skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego do weryfikacji w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ („DON”) na adres don@uj.edu.pl

         UWAGA! W przypadku Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej czynność tę należy wykonać przed złożeniem oświadczenia do celów stypendialnych w systemie USOSweb.  

         Dopiero po wprowadzeniu danych z orzeczenia do systemu USOS, przez Doradcę z  DON, jest możliwość złożenia wniosku stypendialnego online (w usosweb.uj.edu.pl, zazwyczaj następny dzień po migracji  danych) 

        – złożyć oświadczenie do celów stypendialnych poprzez usosweb.uj.edu.pl zgodnie ze ścieżką: 'Dla wszystkich’→’Wnioski’→’Oświadczenie dla doktorantów w szkole doktorskiej dot. stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2022/2023′,   

         zatwierdzić, wydrukować, a oryginał (wraz z kopią maila z DON potwierdzającego wprowadzenie do systemu danych z orzeczenia) złożyć w sekretariacie programu kształcenia. 

         * WAŻNE! Jeżeli Twoje orzeczenie o niepełnosprawności jest czasowe, pamiętaj o ponownym przesłaniu skanu uaktualnionego orzeczenia na adres don@uj.edu.pl na co najmniej dwa tygodnie przed końcem miesiąca, w którym wygasa ważność wcześniejszego orzeczenia.  

          W przypadku braku aktualizacji orzeczenia z Twojej strony, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji wypłaty stypendium w podwyższonej kwocie, w miesiącu następującym po wygaśnięciu ważności orzeczenia. 

      5. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Zarządzenie nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum  z 14 września 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum  z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z późn. zm.

Zarządzenie nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum  z 30 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 7 października 2019 roku w sprawie: zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Doctorate for the future