2019/2020

Pierwszy krok – pobierz formularz dorobku naukowego załącznik nr 1,
– wypełnij punkty I i II prześlij do weryfikacji na adres Biblioteki Medycznej informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl w terminie do 19.08.2019  (w razie pytań skontaktuj się z Biblioteką Medyczną telefonicznie 12 657-23-10 lub na powyższy e-mail),
– następnie uzupełnij formularz dorobku naukowego w punktach III, IV, V,
– wypełniony formularz podpisz i wydrukuj.

Drugi krok – zarejestruj się w systemie ERK www.erk.uj.edu.pl w terminie od 19.08.2019 do 4.09.2019, wybierz z listy zatwierdzone temat badawczy wydrukuj i podpisz podanie.

UWAGA!

Ubieganie się o realizację projektu wymagającego samodzielnego wykonywania czynności medycznych na pacjentach przez doktoranta, możliwe jest tylko w przypadku:

  1. absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polski lub składających oświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego do końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja oraz oświadczenie o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego,
  2. absolwentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Trzeci krok – wymienione poniżej dokumenty złóż w terminie od 19.08.2019 do 4.09.2019,
– osobiście w biurze Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
– wyślij pocztą na adres: 31-008 Kraków ul. św. Anny 12 pok. 33 
(potwierdzenie rejestracji do dnia 6.09.2019 do godz. 15.00 – dokumenty, które wpłyną po tym terminie będą odrzucone).

Lista wymaganych dokumentów:
1. uzupełniony i podpisany przez kandydata/kę formularz dorobku naukowego (załącznik nr 1) oraz wydrukowane potwierdzenie dorobku naukowego otrzymane na e-maila z Biblioteki Medycznej wraz z kserokopiami poniższych dokumentów:
– publikacji naukowych potwierdzonych przez Bibliotekę Medyczną UJ CM (max 3),
– doniesień/wystąpień konferencyjnych potwierdzonych przez Bibliotekę Medyczną  UJ CM, w których był/a prezentującym lub pierwszym autorem (max 3),
– nagród krajowych lub międzynarodowych dotyczących osiągnięć naukowych – inne niż związane z udziałem w konferencjach (max 2),
– tytułów kierowanych przez siebie projektów naukowych uzyskanych w drodze konkursu (max 3),
– zgłoszeń patentowych krajowych lub międzynarodowych (max 2);
2. podanie o  przyjęcie wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata(kę),
3. kserokopia dyplomu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
4. zaświadczenie o średniej ocen z każdego stopnia studiów zawierające skalę ocen (należy przez to rozumieć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni, wydane przez uczelnię, w której kandydat(ka) ukończył(a) studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona – absolwenci studiów dwustopniowych: należy przedstawić również zaświadczenie zawierające średnią ocen ze studiów oraz skalę ocen dla studiów pierwszego stopnia)
5. kserokopia dokumentu potwierdzającego aktualne prawo wykonywania zawodu lub oświadczenie o zobowiązaniu do ukończenia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego do końca roku kalendarzowego, w którym rekrutacja została podjęta.

Lista rankingowa po I etapie rekrutacji będzie ogłoszona w dniu 11.09.2019.

Czwarty krok – rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w terminach 16-18.09.2019, o terminie rozmowy zostaniesz poinformowany przez system ERK.

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z następujących części:
– Kandydat/ka proszony jest o krótkie przedstawienie się w języku angielskim (ta część rozmowy nie jest podstawą przyznania punktów);
– 5 minutowa autoprezentacja (np. slajdy) obejmująca zainteresowania badawcze, dotychczasowe osiągnięcia naukowe np. na temat pracy magisterskiej, następnie odpowiedź na pytania związane z prezentacją – możliwość uzyskania od 0 do 40 punktów;
– ocena kompetencji merytorycznych na podstawie rozmowy na temat jednego, wybranego (przez Kandydata/kę) spośród 5 artykułów anglojęzycznych w dyscyplinie danego programu doktorskiego – możliwość uzyskania od 0 do 60 punktów.
Rozmowa kwalifikacyjna trwa ok. 30 minut.

Przy rozmowie kwalifikacyjnej może być obecna osoba, która zgłosiła temat badawczy wybrany przez Kandydata/kę, pełniąca rolę obserwatora z głosem doradczym, bez prawa przyznawania punktów.

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, nie biorą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i na ostatecznej liście rankingowej ich wynik kwalifikacji równa się 0 (zero) punktów.

Piąty krok jeśli przeszedłeś przez oba etapy rekrutacji otrzymasz informację z systemu ERK o  konieczności dokonania wpisu do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
– dokumenty, które musisz złożyć – składane dokumenty

W przypadku, gdy kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu posiada dokumenty w języku innym niż polski, do każdego składanego dokumentu, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

Przez tłumaczenie poświadczone na język polski rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
1.
osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
3.
konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub
w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

W przypadku osób o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, wymagane jest dostarczenie trzech opinii potwierdzających wysoką jakość prowadzonych przez nie prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydane przez: pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

Doctorate for the future