Stypendia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art. 209. ust. 1 doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa
  • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej.

Wielkość fontu
Kontrast